اطـــــلاعات تمــــاس :

  • تلفن : 33461830
  • تلفن : 33461820
  • تلفن : 33461800
  • کدپستی 8844114694
  • فکس: 038-33461511
  • آدرس: شهر هارونی، خیابان امام خمینی(ره)، جنب بانک صادرات
  شهرداری هارونی