شهرهارونی ازشهرهای  استان چهارمحال و بختیاری  مخفیگاهی با قدمت 500 َساله کشف شد، که مبتنی برشواهدی از زندگی انسانی در این مخفیگاه  می باشد.

شهرداری هارونی

به گزارش «میراث خبر»، «اردشیر آخوندی»، باستان شناس و مدیر میراث فرهنگی استان چهار محال و بختیاری با اعلام این مطلب گفت: «چندی پیش به هنگام بازسازی مسجد شهر هارونی، دهلیزی پیدا شد که به مخفیگاهی تو در تو به مساحت 5/1 هکتار و عمق 5 متر منتهی می شود. پس از خاکبرداری و ورود به این مخفیگاه 500 ساله، آثاری از آخوربندی برای دام ها، تنور برای پختن نان و استخوان های حیوانات اهلی ــ گوسفند ــ به دست آمد.»

وی در تکمیل توضیحات خود افزود: «در زمان صفویه و حتی دوره های پیش از آن، چهار محال و بختیاری مسیر عبور راهزنان بوده است. به همین دلیل روستاییان در این دوره در زیر خانه ها و مزارع خود، تونل هایی به وجود می آوردند. تا هنگام حمله راهزنان، از زنان، کودکان و احشام خود محافظت کنند. این نوع مخفیگاه ها در بسیاری از خانه های روستایی آن زمان دیده می شود، اما مخفیگاه اخیر از نظر باستان شناسی بسیار حایز اهمیت است. چون در آن، آثار زندگی انسانی نیز مشاهده می شود.»

«سید امین رضوی»، کارشناس مرمت و مسئول روابط عمومی میراث فرهنگی چهار محال و بختیاری نیز در این باره گفت: «در حال حاضر این تونل، حفاظت می شود و با هماهنگی میان مردم و میراث فرهنگی، مسجد جدید خارج از محوطه دالان ساخته خواهد شد. پس از تخصیص اعتبار، این دالان ها را استحکام بخشی کرده و برای بازدید عموم آماده خواهیم کرد. در بعضی نقاط این دهلیزها، ریزش خاک منجر به بسته شدن راه ها در زیرزمین شده است که با خاکبرداری، مسیر حرکت در دهلیزهای تو در تو هموار خواهد شد.»شهرداری هارونی

در حال حاضر آخوندی، مدیر میراث چهار محال و بختیاری و باستان شناسان این مخفیگاه، قصد دارد یکی از ورودی های دیگر این دهلیز را خارج از محوطه مسجد یافته و فعالیت پژوهشی بر روی این مخفیگاه را از دالان ها جدید آغاز کند.

شهر هارونی در 35 کیلومتری شهرکرد واقع شده و یکی ازشهرهای  قدیمی این استان غنی محسوب می شود.

ساکنین هارونی که از سال های دور در این منطقه ساکن بوده اند برای بقای خود راه های گوناگونی داشته اند که ایجاد مخفیگاه هایی در زیر خانه ها و زمین های زراعیشان، از مهم ترین این روش ها بوده است. این دالان ها هم اکنون به عنوان انبار آذوقه و غله مورد استفاده  قرار می گیرد. مخفیگاه به دست آمده در زیر مسجد این روستا، می تواند اطلاعات مهمی را درباره زندگی ساکنین این شهردر دوره های گذشته از جمله زمان صفویه در اختیار باستان شناسان قرار دارد.